ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

?םיעיגמ םתא הילא ריעב הסלס ןודעומב דוקרל תאצל םיצורו לויטל םיעסונ
.םלועב תונוש םירעו תונידמ םכינפב גיצנ וב רודמה ונה לייטמה רודמ
טירפ לכו םיכירדמה ,םינודעומה ,יוליבה תומוקמ לש האלמ הריקס לולכי רודמה
.ילארשיה הסלסה ןוגריא תכרעמב ףסאנש עדימ

        

        

Copyright © 2001-2003 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM