ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs


.םולש רודמה יארוק לכל

:רתאה לש ישארה ךרועה ישמ ןופלט יתלבק ,םיירהצה רחא תועשב ,םימי המכ ינפל
,תחטבהש איהה הניפה ,דיגת לבא ,וטואב ינא ,ךתוא עמוש ישוקב ינא" תירובידה ךותל קעצ אוה "הארת"
"?ןכומ רבכ הז "ורסלס לש ונמוי"
."הנטק היעב שי לבא" ,יתרמא "וטוטוא"
.יש רמא "רבד"
."יתימאה ימשב רודמה תא םסרפל יל חונ אל" .יתרמא , "הארת"
.לאש אוה "?והשמ וא שייבתמ התא המ ?הרק המ"
:ריבסא ינא .הז אל הז .אל"
יל ורק םקלח .הסלסה םלוע לש הנטק-ידה הנצסב ריכמ ינאש םיבצמ ינימ לכ לע רודמ בותכל ךלוה ינא
.םירחאמ יתעמש םקלחו ,ימצעב
,םיזגמ ינא ,היה המ ראתמ שממ אל ינא ,דחא ףא לע רפסל אל ידכ םגו ,ארוקש ימלו ,יל םמעשי אלש ידכ
אל דועש םינודעומו .ןיאש םישנאו תומוקמ איצממ ,וארבנ אלו ויה אלש םירבד ףיסומ ,םיטרפ הנשמ
...ומק
אוה .יל הרק הז .ןכ הא" :רופיסב ומצע תא ההזיש והשימ היהי דימת ,ילש אלמה םשה תא בותכא ינא םא
שוריפב ,וסעכ םלוכו ,םימעפ עבש ריש ותוא תא ונל םש Y י'ג ידשכ X ןודעומב רבעש עובשל ןווכתמ חטב
"...ליעגמ הזכ , ונתוא ריכזהל זיעמ אוה ךיא .םש ותוא יתיאר
םינודעומב בבותסהלו ךישמהל לכוא ינא הככ .ינא ימ ועדיי אלש ףידעמ ינא ,עגפיי אל דחא ףאש ידכ זא
".םמעז תא יב תולכל וצרייש סורסלס ינימ לכמ דחפל ילב

"?םיכסמ התא זא"
ךותב זאו ,ללכב תיראלולסה תרושקתה לכ תאו םוקלס תא יתלליק םהבש טקש לש תוינש םירשע ויה
:יש תא יתעמש םיצופצפו םישושחר
"רבכ איבת קר .יל תפכא אל .בותכתו יודב םש ךל רחבת .רדסב ?םש םוליעב ?רמוא התא המ"

ולכות אלשו ,לצב ראשנ ינאש לצנתמ ארונ ינאו ,בהוא ארונ ינאש םש .איג םשה תא יל יתרחב הככו
...קוחמל רשפא דימת ליימיא ,םיעדוי םתא - תוכמ יל קופדל וא ,תורישי יל תודוהל

,יל רמול וצרתש המ לכ אורקל עומשל דאמ חמשא ינא ,ילש ליימ-יאה תביתב שמתשהל םכתוא ןימזמ ינא
.לכה ,םירופיס ,תונויער ,תועצה ,תובוגת

.המיענ האירק

םכלש

.ורסלס

salsero@salsa.org.il תבותכל ורסלסל חולשל ןתינ ינימבש לכו תורעה תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM