ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


שחרתמה לכ לע קודב עדימו תויוליכר ,םלועבו ץראב םיעוריאמ םינוכדע איבנ תושדחה רודמב
.רגסנש רחאו חתפנש שדח ןודעומ ,םיעוריאו תודחוימ תוביסמ תועפוה לע עדימ ,הסלסה םלועב
.םיעוריאה רדס יפל תועיפומ תושדחה .עדימהמ ןטק קלחו תושדחה תורתוכ תוגצומ םכינפל
.האלמה המישרל םלועהמ/לארשימ תושדח דומעל ורבע וא השדחה תרתוכ לע וצחל עדימה לכ תלבקל
  תליאב הסלסה לביטספ
יצראה הסלסה לביטספ 29-31.08.02
...ךרדל בוש אצוי תליאב


  תליאב 2 יניטל םולח
100FM סוידרו ודנומ לד וניטל 29-31.08.02
...יניטלה שפונל תליאל םירזוח


  לולצ שארב םידקור 2002 תליא
תליאב לולצ שאר לש ש"פוס 29-31.08.02
...יכ לכה טולקלו תוארל ךירצ


  ןולי ביני לש לבנרקה
ןולי ביני לש תליאל לויט 29-31.08.02
...תליאל דרוי ןולי ביני לש רפסה תיב


   
   

editor@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM